3. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів.


У повсякденному житті ми часто може­мо спостерігати електричні явища.
Роз­чісуючи сухе волосся пластмасовим гребін­цем, ви, мабуть, спостерігали дрібненькі іс­корки і потріскування. Це і є невеликі блискавки і громи. Якщо при цьому гребінець піднести до дрібненьких клаптиків паперу, то вони будуть притягуватися до нього. Коли скляну паличку потерти об шовк або аркуш сухого паперу, то ця паличка набуде властивості притягувати різні тіла.
 Так само поводить себе, наприклад, і ебонітова паличка, потерта об шерстяну тканину чи вовну.  
Ця особливість була виявлена у янтарю (бурштину).
Грецькою мовою янтар називається електроном. Тому причину притягання тіл янтарем, який на­тирали шерстю, назвали електричною си­лою. Звідси й пішла назва цілої галузі фізики — електрика. Явище, в результаті якого тіла набува­ють властивості притягувати інші тіла, здавна називають електризацією тіл, а самі тіла називаються наелектризованими або ж такими, що мають електричний заряд. Під час вивчення фізики у 7-му класі ви дізнались, що всі тіла, які нас оточують, складаються з атомів, а атоми можуть об’єд­нуватися в молекули — «мікроцеглинки» речовини. До складу всіх без винятку атомів (і молекул) входять так звані елементарні частинки, що мають невід'ємні від них електричні заряди, наприклад електрони і протони: електрони мають негативний за­ ряд, а протони — такий самий за значен­ням, але позитивний. Тіла заряджаються не лише у разі нати­рання одних тіл іншими. Під час будь-якої взаємодії різнорідних тіл та безпосередньо­го контакту відбувається їх заряджання. Але при натиранні контакт між тілами щільніший і вони заряджаються сильніше, шо легше виявити під час дослідів. Усі заряджені тіла притягують до себе інші тіла, які не були зарядженими. Деякі властивості можна виявити піл час дослідження взаємодії заряджених тіл. За­рядимо натиранням об хутро ебонітову па­личку і підвісимо її на нитці. Якщо тепер піднести до неї так само за­ряджену іншу ебонітову паличку , то заряджені палички будуть відштовхува­тися. Якщо ж до зарядженої ебонітової палич­ки піднести заряджену тертям об шовк чи сухий папір скляну паличку, то палички бу­дуть притягуватись одна до одної .

З цих дослідів можна зробити висновок, що однаково заряджені тіла відштовхуються, а по-різному заряджені тіла притягуються. Найрізноманітніші досліди показують, шо заряди бувають двох видів: одні такі са­мі, як на ебонітовій паличці, а інші — як на скляній. Заряди, як на склі, потертому об шовк, назвали позитивними, а заряди, як на янтарі, потертому об хутро,— негатив­ними. Позитивні заряди позначили знаком «+» (плюс), а негативні — «-» (мінус). 


Тепер можна зробити такі висновки:

 1) існують незаряджені та заряджені тіла або частинки, з яких вони складаються
2) однойменно заряджені тіла або час­тинки відштовхуються, а різнойменно заря­джені — притягуються;
 3) під час взаємодії різнорідних тіл вони заряджаються різнойменно і, відповідно, притягуються одне до одного;
4) елементарні частинки, що входять до складу атомів і молекул: електрони мають негативний заряд, протони — позитивний. Існують і незаряджені елементарні частин­ки, наприклад нейтрони.

 Електричний заряд – це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію.
Електричний заряд позначається символом q.
Заряд – це фізична величина.За одиницю вимірювання заряду приймають
1 Кулон (названа начесть французького фізика Шарля Кулона).
q= 1 Кл
Ця одиниця – похідна від основних одиниць СІ. Про наелектризоване тіло говорять, що тілу надано електричний заряд – тіло заряджене.
 Існують два роди електричних зарядів.
Умовно вони називаються «позитивними» і «негативними».
-Позитивний заряд- це заряд скляної палички, потертої об шовк;
-негативний заряд- це заряд ебонітової палички, потертої об шерсть.
Носієм електричного заряду є частинка – електричний заряд не існує окремо від частинки. Однією з негативно заряджених частинок є електрон, а однією із позитивно заряджених – протон (протони входять до складу атомного ядра).
Електричний заряд є дискретним, тобто електричні заряди фізичних тіл є кратними певному найменшому (елементарному) заряду.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Робота у середовищі online Test Pad

Презентація "Робота в середовищі "online Test Pad"